Transportstyrelsen

För den som anser sig ha behov av och vill gå vidare med någon operatör i branschen som tänjer på lagen, som har någon i ledande position som anser att Trafikförordningen ska åsidosättas, som till exempel vill hindra påkallade arbetspauser enligt Trafikförordningen eller tänjer på vad som kan anses som lämpligt, utövar Transportstyrelsen tillsyn av redan utfärdade Yrkestrafiktillstånd

Som krav för att inneha yrkestrafiktillstånd anger Transportstyrelsen bland annat  ”Gott anseende”

Vid prövningen av kravet på ”Gott anseende” beaktar Transportstyrelsen operatörens vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse. Överträdelser och andra missförhållanden som påverkar trafiksäkerheten ses som särskilt allvarliga i bedömningen.

Comments are closed.