Tidsplaneringen

Bussföretagens tidsplaneringsavdelningar har en nära nog omöjlig uppgift i dag. Detta då det trots tekniska ansträngningar i regularitet med både hårdvara och mjukvara inte finns någon kvalitetssäkrad statistik och information över tidigare körningar med bussarna att tillgå. Det går att köra buss tidsfokuserat oerhört fort, men till vilket pris med bortskurna säkerhetsmarginaler ?

Garbage in —->                         Garbage out —->

Detta då den statistik som används i dag inte är kvalitetssäkrad i vilken omfattning bussarna framförs som de ska enligt erforderliga kvalitetsmått:

 • Att mentalt som förare sätta säkerheten främst och hålla sig till detta, speciellt i tider då arbetsgivare skruvar åt tumskruvarna utifrån ekonomiska incitament, och förarkåren tenderar att av olika skäl polariseras mot att köra tidsfokuserat eller säkerhetsfokuserat, två ytterligheter  som svårligen kombineras utan att säkerheten kommer i kläm och förbises
 • Inte ägna sig åt att avsiktligt och systematisk undvika att göra sitt jobb genom ”Monaco”-inspirerad tidsfokuserad hårdkörning, och avsiktligt köra i från kunder innan de når fram till hållplatserna, detta genom att hålla för höghastighet, så kallat förrädiskt flyt, eller helt enkelt underlåta att gå in och lasta sporadiskt vid vissa hållplatser, så att nästkommande buss får lasta båda turernas kunder med växande försening som följd
 • Hastighetsanpassning till hastighetsbegränsningar, och detta även på gator där aldrig några fartkontroller sker
 • Hastighetsanpassning till lämplig hastighet i olika trafiksituationer, så att säkerhetsmarginalerna inte skärs bort i stressdriven körning och bedrägligt flyt, säkerhetsmarginalerna måste alltid finnas där med möjlighet att kunna få stopp och kunna korrigera
 • Hastighetsanpassning till lämplig sänkt fart genom farthinder/fartgupp, etc. så att färden inte blir obehaglig för passagerare, speciellt passagerare med trasiga nackar, ryggar, etc, i stället för att med hög fart och stressdriven körning bara köra rakt igenom
 • Sänkt fart då säkerhetsmarginalerna måste utökas då bussen innehåller stående passagerare eller då vissa sittande funktionshindrade inte tål hastig framfart, ”tivoli” och ”tombola” i bussen och då behöver extra varsamhet
 • Inte köra om cyklister när det är riskfyllt, utan lägga sig bakom den stund det behövs
 • Ha ett defensivt avvaktande körsätt och låg fart i komplexa trafiksituationer, i stället för att köra stressdrivet, progressivt och riskfyllt, detta så att det går att få stopp på ett mjukt sätt så att ingen faller eller skadas i bussen
 • Inte riskera rödljuskörningar eller chansa på något sätt
 • Släppa över gångtrafikanter och oskyddade trafikanter i ett vänligt och säkert trafikbeteende, och hellre fria än fälla då andra gör fel i sitt beteende i trafiken
 • Inte ägna sig åt direkt lagvidriga fulkörningar i trafiken, som att bryta heldragna linjer eller sporadiskt bryta sig ut ur busskörfält och pressa sig in bland övrig trafik för att komma fram snabbare, eller köra rakt fram i körfält för svängande trafik och pressa sig in, eller vise versa när reglerna är tydliga om hur man ska köra, etc, etc.
 • Inte köra in i korsningar och blockera all trafik för att på ett onödigt sätt försöka komma fram snabbare
 • Inte använda övergångsställen till hållplatser bakom framförvarande buss för att komma in till ”hållplats” snabbare, utan vänta och avvakta så att av- och påstigning kan ske på ett säkert sätt
 • Sänka bussen för de som har det besvärligt att komma på och av
 • Låta funktionshindrade, rollatorbundna och andra som uppenbart har besvärligheter med kropp eller bagage få sätta sig innan bussen startar
 • Starta mjukt, speciellt då det är mycket kunder och det är svårt att se hela vägen bak inne i bussen, så att kunder hinner korrigera sig själva och bagage utan fallolyckor
 • Se till att barnvagnar och bagage är på plats där det ska vara, fälla ihop barnvagnar/rollatorer om så behövs, så att gångarna är fria för en eventuell utrymning, innan bussen avgår från hållplats
 • Etc, etc….

Bussförare som har kört länge och är intresserade av sitt jobb, och emellanåt också åker med privat, ser hur det dagligen bryts mot ovanstående på de mest flagranta sätt.

Problematiken hänger samman med att det inom bussförarkåren i dag finns bussförare som är intresserade av sitt jobb och vill utföra det på ett säkert och serviceinriktat sätt, samtidigt som bussföretagen i allt högre grad har tagit in snabbutbildade bussförare med relativt kort erfarenhet, som saknar motivation och den erfarenhet som endast många års busskörande kan ge. Dessutom har man tagit in personal som många gånger inte ens vill köra buss och saknar intresse för detta. Man tittar på klockan och vill bort från förarstolen så snabbt som möjligt, i stället för att arbeta utifrån aktuella trafik- och servicesituationer. Beställare tar in ytliga enkäter från allmänheten om vad kunder på olika sätt tycker om busstrafiken, men skjuter förbi målet kring de viktiga detaljerna i hur busstrafiken sköts när det gäller verklig service och säkerhet. Samtidigt vägrar man att öppet presentera detaljerna kring alla typer av olyckor, dödsfall och allvarliga personskador i verksamheterna under parollen att informationen är sekretessbelagd.

För att få tidsplaneringen att fungera på ett bra sätt, behövs en helt annan metodik än vad som används i dag !

Comments are closed.