Texturval av Lagar och Rättsregler och Hållbar Körning

Busstrafik är en riskverksamhet där många människor genom åren har blivit gravt lidande. Bland annat dödsfall, i vissa fall nära nog under avrättningsliknande former, amputationer och skador med livslångt lidande tillhör statistiken. Därför finns lagar och rättsregler enligt nedan som förlänger tiden till att en olycka inträffar när man är ute i trafiken och förhoppningsvis förlänger tiden till oändlig tid. Säkerheten först, en arbetsmetodik som minimerar skadorna till ett minimum om en olycka trots allt är oundviklig. Ingen bussförare som har förstått vad jobbet går ut på och har insikter enligt ovan vill bli vållande genom stressdriven tidsfokuserad körning. Till hjälp för att välja ett säkert beteende finns Trafikförordningen och Regeringsrättens prejudikat och intentioner.

Varje bussförare är skyldig att känna till vilka rättsregler som gäller och följa dessa genom bland annat olika typer av säkerhetsmarginaler. För den som vill fördjupa sig ytterligare rekommenderas att respektive lag / dom inhämtas från aktuell myndighet via diarienummer enligt nedan.

I de flesta fall bör det emellertid räcka med att hålla Transportstyrelsens utfärdade Yrkeskompetensbevis för ögonen för att inse bussförarens yrkesstatus, behörighet och ansvar. Arbetsgivare har tolkningsföreträde när det gäller Bussbranschavtalet BBA, men bussföraren har exklusiv tolkningsrätt och skyldigheter när det gäller bedömningar utifrån Trafikförordningen. Det blå plastkortet, Yrkeskompetensbeviset är verifikationen på detta.

I marknadsekonomis föregångsland Amerika har det sedan länge myntats uttrycket ”Do Your Jobb”, som inte riktigt har etablerats i Sverige ännu….. Innebörden är, sköt ditt jobb på ett bra sätt, på bästa möjliga sätt, och försök inte ta på dig andras arbetsuppgifter…..

——————————————–

Trafikförodningen (1998:1276)

Diarienummer: SFS 2020:1094

3 Kap. 1 § Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt.

3 Kap. 14 § Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt.

Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

3 Kap. 15 § Förare ska hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen.

3 Kap. 32 §, 33 § En förare får köra om endast om det kan ske utan fara. Den förare som kör om skall lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det fordon som körs om.

——————————————–

Arbetsmiljöverkets beslut beträffande Arbetspauser2001-12-13

Diarienummer: J3466,3469,3477/01

Av beslutet framgår att pausen inte får tas i anspråk för busskörning även om en buss skulle vara försenad.

Kravet gör det alltså nödvändigt för arbetsgivaren att planera verksamheten så att det finns reservtid eller annan serviceåtgärd som kan tas till vid t.ex. trafikstörningar.

Pausen kan mycket väl användas för promenad till och från ett någorlunda närbeläget toalett- och pausutrymme. Detta förutsätter naturligtvis att avståndet till pausutrymmet inte är större än att pausen räcker till för både promenad och toalettbesök samt viss tid för avkoppling. I situationer av detta slag kan därför pausen behöva förlängas så att allt detta ryms inom den.

Observation: Arbetsmiljöverket poängterar att det handlar om situationer, och uttalar också en tydlig skillnad mellan de tre olika begreppen: promenad, toalettbesök och viss tid för avkoppling.

——————————————–

Regeringsrättens icke förhandlingsbara prejudikat beträffande Arbetsmiljöverkets beslut enligt ovan trädde i kraft den 27 mars 2003

Näringsdepartementet 2002-03-27 Diarienummer: N2000/9379/ARM

Regeringen gör samma bedömning som Arbetsmiljöverket har gjort.

Det är helt otillfredsställande med paus på plats som helt saknar toalett och tvättvatten.

Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. En av förutsättningarna därvid är att arbetet med arbetsmiljön är inordnad i verksamheten och omfattar alla förhållanden av betydelse för arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Utgångspunkten vid regeringens bedömning av behovet av åtgärder beträffande bussförarnas arbetsmiljö i nu aktuellt avseende är en helhetssyn som innefattar inte bara risken för en akut eller ackumulerande fara för personalens hälsa på grund av t.ex. psykisk press, anspänning eller oro av arbetet utan även de arbetsorganisatoriska kraven på arbetsmiljön.

Stockholm 2020-12-13

/ www.sfib.nu

Comments are closed.